Algemene Verkoop – en leveringsvoorwaarden

waaronder de besloten vennootschap PEPERKAMP B.V. welke besloten vennootschap evenzeer gebruik maakt van de handelsnamen PEPERKAMP TEGELS en DE TEGELSPECIALISTEN verplichtingen aangaat.

Artikel A – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

a.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen alsmede uitvoeringen van werk, kortom op alle door ons gesloten overeenkomsten.
Bestellingen en opdrachten worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden en betekenen bovendien buitenwerking stelling van voorwaarden, die eventueel vanwege de opdrachtgever zouden gelden, zoals inkoop -, aanbesteding – of andere algemene voor¬waarden.

Artikel B – AANBIEDINGEN EN OPDRACHTEN

b.1 Aanbiedingen, ongeacht de vorm, zijn geheel vrijblijvend, totdat de daaruit voortvloeiende order of opdracht door ons schriftelijk is aanvaard.

b.2 Generlei voorwaarden – behoudens deze Algemene Voorwaarden – afspraken of regelingen gelden als overeengekomen, wanneer deze niet schriftelijk door ons zijn geaccepteerd. Het vorenstaande geldt evenzeer voor nadere overeenkomsten en voor wijzigingen van bestaande over¬eenkomsten.

b.3 Hoewel wij naar beste weten onze adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren producten verstrekken, aanvaarden wij, behalve ingeval van grove schuld of opzet onzerzijds, geen aansprakelijkheid voor schade, directe of indirecte, door welk gebruik dan ook en aan wie of wat dan ook toegebracht.

b.4 Door ons wordt niet op monsters geleverd.

b.5 Door ons worden geen deelverpakkingen uitgeleverd. De opdrachtgever staat ons mitsdien toe om de bestelde hoeveelheid steeds op de verpakkingseenheid afgestemd en naar boven toe afgerond uit te leveren en dienovereenkomstig te berekenen.

b.6 Alle prijzen gelden voor levering af magazijn en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b.7 Wij zijn vrij in de keuze van een doelmatige verpakking en verzending van de te leveren goederen, tenzij anders werd overeengekomen.
b.8 De te leveren goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van ons magazijn voor rekening en risico van onze opdrachtgever.

b.9 Indien na het aanvaarden van een order omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs van het te leveren product: zoals veranderingen in prijzen van de door ons voor de uitvoering van de order benodigde goederen, materialen en/of onderdelen, lonen, koersen, invoerrechten enzovoort, dan behouden wij ons het recht voor die prijswijzingen aan onze opdrachtgever door te berekenen. De opdrachtgever wordt hierover geïnformeerd.

b.10 Alle levertijden worden vrijblijvend opgegeven. Door overschrijding van de opgegeven levertijd zijn wij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

b.11 Indien de financiële positie van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, zulks ter beoordeling van ons, behouden wij ons het recht voor, van de opdrachtgever het stellen van zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

b.12 Indien binnen 1 maand na het verzoek om zekerheid te stellen, daaraan niet is voldaan, dan is de opdrachtgever zonder nadere aankondiging in gebreke en wordt de opdracht beschouwd als zijnde vervallen. De opdrachtgever blijft niettemin aansprakelijk voor alle kosten en schade, welke uit de aldus eventueel plaatsgevonden hebbende tussentijdse beëindiging van die opdracht voor ons voortvloeien.

Artikel C – OPSCHORTING NAKOMING

c.1 Niet kunnen wij ten aanzien van onze leveringsverplichtingen in verzuim verklaard worden voor de duur dat wij deze niet, dan wel slechts bezwaarlijk kunnen nakomen als het gevolg van staking, transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen, oorlog en oproer en/of de omstandig¬heid van niet-levering van de voor de uitvoering van de order door ons benodigde goederen, materialen en/of onderdelen (= opschortingsrecht).

c.2 Duurt deze opschorting langer dan drie maanden voort, dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst voor ontbonden te verklaren, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat en zonder dat de betalingsverplichting voor wat betreft het wel al geleverde c.q. leverbare deel komt te vervallen.

Artikel D – BETALINGEN

d.1 Betaling van de door ons geleverde goederen en/of diensten dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, inhouding of schuldvergelijking, op onze bank – of girorekening.

d.2 Betaling na verloop van de door ons vergunde betalingstermijn, verleent ons aanspraak op een z.g. kredietbeperkingstoeslag van 2 %, te berekenen over de transactiesom inclusief BTW.

d.3 De afnemer is zonder enige ingebrekestelling in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, alsmede in geval van (aanvraag van) faillissement of surseance van betaling, onder curatele – of onder bewindsstelling, beslaglegging en liquidatie.

d.4 Zodra de afnemer ten aanzien van enige betaling in verzuim is, worden alle door hem aan ons – uit welke hoofde dan ook – te betalen sommen terstond opeisbaar.

d.5 Over alle opeisbare bedragen is de afnemer, te rekenen vanaf de vervaldag, rente verschuldigd. De rentevoet is die der wettelijke rente, vermeerderd met 2, edoch minimaal 18 % op jaarbasis.

d.6 Voor rekening van de afnemer komen voorts alle kosten van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning, welke laatste worden gesteld op tenminste 15 % van het verschuldigde bedrag.

Artikel E – EIGENDOMSVOORBEHOUD

e.1 De eigendom van hetgeen wij aan de afnemer hebben geleverd blijft ons eigendom tot aan het moment dat de afnemer het totaal van diens verplichtingen (inclusief rente en kosten) uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen.

e.2 De afnemer heeft evenwel het recht, de van ons gekochte producten door te verkopen of te verwerken, mits dit geschiedt in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

e.3 Indien de afnemer jegens ons in verzuim is komen te verkeren, zijn wij te allen tijde gerechtigd om de goederen die ons eigendom zijn gebleven bij de afnemer weg te halen of te doen weghalen, in verband waarmee ons reeds nu voor alsdan wordt toegestaan om de ruimte(n) te betre¬den waar die goederen zich zullen mogen bevinden.

Artikel F – TEGELS

f.1 Ten aanzien van door of via ons geleverde tegels gelden in aanvulling op het voorstaande bovendien de navolgende specifieke voorwaarden.

f.2 Getoonde monsters zijn doorsnee monsters.

f.3 Onder een vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.

f.4 Bij levering van natuursteen per m² wordt voor de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek: waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m² bedraagt.

f.5 Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur – of structuurverschillen toelaatbaar zijn.

f.6 Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte van, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50 % toegestaan.

f.7 Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm -,kram – en stopwerk is toelaatbaar indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.

f.8 Nuance – en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische – en natuursteenproducten. Derhalve aanvaarden wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

f.9 Haarscheuren in (vooral geglazuurde) tegels ontstaan door spanningsverschillen. De fabrikanten geven geen enkele garantie voor het niet optreden daarvan. Wij derhalve evenmin, zodat het optreden van haarscheuren geen reden kan zijn voor afkeuring of schadevergoeding.

f.10 Wij staan er niet voor in dat eerder geleverde tegels nabesteld kunnen worden; noch dat nabestellingen qua kleur en uitvoering overeenko¬men met onder dezelfde code eerder geleverde tegels.

Artikel G – Herroepingsrecht

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Download hier het formulier voor herroeping
  5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel H – RECLAMES

h.1 Reclames over onjuiste uitvoering van orders, over de kwaliteit van de geleverde goederen enzovoort moeten onmiddellijk, doch beslist voor bewerking en/of verwerking van het geleverde, en uiterlijk binnen 48 uur na de mogelijke ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan ons worden gemeld.

h.2 Indien tijdig is gereclameerd, de geleverde goederen nog niet bewerkt en/of verwerkt zijn: en de geleverde goederen materiaal – of fabricagefouten vertonen, dan wordt eenmalig als schadeloos stelling voor gehele of gedeeltelijke gratis herlevering zorggedragen, een en ander naar onze keuze. Tot enigerlei verdere verplichting zijn wij niet gehouden.

h.3 Niet-tijdig en/of niet-schriftelijk ingediende reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen.

h.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten, welke voor de afnemer of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van tekortkomingen in de door ons geleverde goederen.

h.5 Enige door de afnemer geldend gemaakte reclame kan diens betalingsverplichting nimmer opschorten.

h.6 Peperkamp is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken.

Artikel I – INTELLECTUELE EIGENDOM

i.1 De opdracht garandeert ons dat met de uitvoering van aan ons opgedragen werkzaamheden geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden geschonden en vrijwaart ons te dier zake bovendien van mogelijke aanspraken.

i.2 Alle tekeningen, ontwerpen, schetsen en mallen en dergelijke, door of namens ons verkrijging en/of ter uitvoering van een opdracht vervaardigd, zijn ons eigendom. Het is derden, waaronder ook de (aspirant -) opdrachtgever valt te rekenen, mitsdien niet toegestaan daarvan zonder voorafgaande instemming gebruik te maken.

Artikel J – TOEPASSELIJK RECHT

j.1 Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde Rechter te Alkmaar, welke het geschil – met uitsluiting van elk ander recht – zal hebben te beoordelen met toepassing van het Nederlandse Recht. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabriek te Alkmaar onder nummer 37096748. Alkmaar, december 2003. Peperkamp BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37096748.